JUPPERIN OMAKOTIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT
Tarkastettu Patentti- ja Rekisterhallituksessa ja hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 21.11.2001


1. Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Jupperin Omakotiyhdistys ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki.

2. Tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on:
a. toimia puolue- tai vastaaviin eturyhmiin sitoutumattomana Jupperin alueen kiinteistöjen tai
asuinhuoneistojen osakkeitten omistajien yhteistoimintajärjestönä,
b) edistää ja ohjata kokonaisvaltaista aluesuunnittelua Jupperissa, ja
c) valvoa alueen asukkaitten sosiaalisia, yleisiä taloudellisia ja muita yleisiä etuja,
d) edistää alueen viihtyisyyttä asukkaitten etuja silmälläpitäen ja
e) kerätä ja tallentaa alueen historiaan liittyvää tietoa ja aineistoa.

3. Toiminta
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
a) järjestää yleisiä kokouksia, juhlia, tapahtumia, retkiä, esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia,
b) perustaa työryhmiä ja toimikuntia,
c) antaa viranomaisille aluetta ja sen kaavoitusta koskevia lausuntoja ja ehdotuksia
d) tekee esityksiä ja aloitteita viranomaisille, yhteisöille ja yksityisille sekä pyrkii vaikuttamaan niihin yhteisöihin,
jotka ovat päättämässä aluetta koskevista asioista,
e) aikaansaa yhteistoiminnassa alan toteuttajayhteisöjen kanssa kasvatus- ja koulutustapahtumia alueen asukkaitten hyötyä silmälläpitäen,
f) avustaa itsekannattavuusperiaatetta noudattaen ja voittoa tavoittelematta jäseniään toimintansa tarkoitukseen liittyvissä asioissa,
g) hakeutuu jäseneksi toimintaansa liittyviin tai vastaaviin toimintansa tarkoitusta tukeviin yhteisöihin sekä
h) ottaa vastaan lahjoituksia, hankkii varoja ja kiinteätä sekä irtainta omaisuutta käyttöönsä tai omistukseensa silloin,
kun tämä on sopusoinnussa yhdistyksen tarkoitusperien kanssa ja on avuksi yhdistyksen pyrkimysten toteuttamiselle.

4. Jäsenet
a) Varsinaiset jäsenet
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä sääntöjen 2 pykälän a) kohdassa mainittu kiinteistän tai asuinhuoneiston osakkeitten omistaja. Yhtä kiinteistöä kohti voi samanaikaisesti käyttää äänioikeuttaan korkeintaan kolme varsinaista jäsentä. äänten jakautumisesta on tälläin sovittava varsinaisina jäseninä olevien kiinteistänomistajien kesken.

b) Perhejäsenet
Varsinaisen jäsenen samassa taloudessa asuva perheenjäsen voidaan hyväksyä yhdistyksen perhejäseneksi.

c. Henkilöjäsenet
Yhdistyksen henkiläjäseneksi voidaan hyväksyä jokainen Jupperin alueella asuva henkilö.

d. Kannattavat jäsenet
Yhdistyksen kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä luonnollinen tai juridinen henkilö.

Jäsenet hyväksyy ja erottaa yhdistyksen johtokunta.

Varsinaisen, perhe-, henkilö- ja kannattavan jäsenen tulee suorittaa yhdistyksen syyskokouksen määräämä ko. jäsenryhmää koskeva liittymismaksu ja sitoutua noudattamaan näitä sääntöjä.

Varsinaiset, perhe-, henkilö- ja kannattavat jäsenet suorittavat vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämän kunkin jäsenryhmää erikseen koskevan jäsenmaksun.

Jäsen voidaan erottaa, kun hän ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännäissä mainittuja jäsenyysehtoja tai laiminlyö jäsenmaksuvelvoitteensa.

Perhe- henkilö- ja kannattavilla jäsenillä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

5. Yhdistyksen kokous

Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous.
Yhdistyksen kokous kokoontuu sääntömääräisesti kaksi kertaa vuodessa kevät- ja syyskokoukseen.

Kullakin varsinaisella jäsenellä on yhdistyksen kokouksessa yksi (1) ääni, kuitenkin siten, että yhtä kiinteistöä kohti voi
äänestää yhdessä kokouksessa korkeintaan kolmella äänellä. Varsinaisen jäsenen antamalla valtakirjalla voi äänestää
vain hänen perheeseensä kuuluva vähintään 18-vuotias perhejäsen.

Yhdistyksen kokouskutsu pannaan nähtäväksi yhdistyksen ilmoitustaululle vähintään 14 vuorokautta ennen ilmoitettua kokouspäivää.
Kokouskutsuun liitetään luettelo kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Kevätkokous pidetään maalis- kesäkuussa ja syyskokous loka- marraskuussa. Muita kokouksia pidetään, kun kokous niin päättää, johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai kun kymmenesosa (1/10) varsinaisista jäsenistä sitä johtokunnalta ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

6. Yhdistyksen kevätkokous

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi päytäkirjan tarkastajaa sekä muut mahdolliset kokouksen toimihenkilöt,
2) todetaan kokouksen osanottajat ja heidän äänivaltaisuutensa,
3) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
4) esitetään hyväksyttäväksi johtokunnan laatima edellisen toimivuoden toimintakertomus,
5) Esitetään edellisen toimivuoden tilikertomus ja tilintarkastajain lausunto,
6) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä ja
7) käsitellään muut johtokunnan esittämät tai sääntäjen 5:ssä pykälässä tarkoittamat asiat.

7. Yhdistyksen syyskokous

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä muut mahdolliset kokouksen toimihenkilöt,
2) todetaan kokouksen osanottajat ja heidän äänivaltaisuutensa,
3) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
4) käsitellään johtokunnan esitys seuraavan toimivuoden toimintasuunnitelmaksi,
5) käsitellään johtokunnan esitys seuraavan toimintavuoden talousarvioksi, määrätään yhdistykselle suoritettavien sääntäjen 4
pykälässä mainittujen liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus ja päätetään johtokunnan jäsenille ja tilintarkastajille maksettavasta palkkioista ja korvauksista,
6) valitaan johtokunnan puheenjohtaja seuraavaksi kalenterivuodeksi,
7) valitaan erovuoroisten tilalle uudet johtokunnan jäsenet ja täytetään mahdolliset muut vapaat johtokunnan paikat niiden jäljellä oleviksi toimikausiksi
8) valitaan yksi - kaksi tilintarkastajaa ja heille yksi - kaksi varatilintarkastajaa ja
9) käsitellään muut johtokunnan esittämät tai sääntöjen 5:n pykälän tarkoittamat asiat.

8. Johtokunta

Yhdistystä edustaa ja sen asioita hoitaa hallituksena syyskokouksen valitsema johtokunta, johon kuuluu kalenterivuodeksi valittu puheenjohtaja ja yhdeksän (9) jäsentä.

Johtokunnan jäsenen toimikausi on valitsemiskokousta seuraavat kolme kalenterivuotta. Johtokunnan jäsenistä on vuosittain kolme erovuorossa, ensin arvan sitten vuoron mukaan.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta ja se on päätösvaltainen,
kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään viisi (5) johtokunnan jäsentä on läsnä.

Johtokunta valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan varapuheenjohtajan, ottaa itselleen sihteerin, taloudenhoitajan ja
muut haluamansa toimihenkilöt sekä asettaa tarvittavat toimikunnat.

Johtokunta valitsee taloustoimikunnan vaihtuvat jäsenet sekä toimikunnan kokoonkutsujan seuraavan kahden tilikauden ajaksi.

9. Taloustoimikunta

Taloustoimikunnan tehtävänä on hallituksen apuna hoitaa yhdistyksen varallisuutta.

Toimikuntaan kuuluu 6 jäsentä, joiden joukossa on yhdistyksen puheenjohtaja ja taloudenhoitaja.
Johtokunta valitsee erovuoroisten jäsenten tilalle vuosittain 2 uutta jäsentä kahdeksi seuraavaksi vuodeksi.
Jos toimikunnan jäsen eroaa, johtokunnan tulee nimetä kyseisen jäsenen toimikauden loppuajaksi uusi jäsen.

Toimikunnan kutsuu tarvittaessa koolle nimetty kokoonkutsuja tai yhdistyksen puheenjohtaja.
Toimikunta on päätäsvaltainen, kun paikalla on vähintään 4 jäsentä

Toimikunta ehdottaa vuosittain sen enimmäismäärän, joka omaisuudesta ja sen tuotosta voidaan käyttää yhdistyksen toimintaan.

Taloustoimikunnan päytäkirjat toimitetaan tiedoksi johtokunnan jäsenille.

10. Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilit on jätettävä tarkastettavaksi seuraavan vuoden helmikuun kuluessa.
Tilintarkastajien on annettava lausuntonsa suorittamastaan tarkastuksesta johtokunnalle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

11. Nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, taloudenhoitaja ja johtokunnan keskuudestaan valitema jäsen, kaksi yhdessä.

12. Sääntöjen muuttaminen

Sääntöjen muuttamisesta päättää yhdistyksen kokous, jossa päätöksen on saatava tullakseen hyväksytyksi vähintään
kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä yhdistyksen kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidetyssä kokouksessa.

13. Yhdistyksen purkaminen

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kahdessa peräkkäisessä vähintään kuukauden väliajoin pidetyssä kokouksessa, joissa kummassakin vaaditaan kolmen neljäsosan (3/4) äänten enemmistä.

Yhdistyksen purkautuessa sen jäljellä jääneet varat ja omaisuus luovutetaan käytettäväksi Espoon kaupungissa
Jupperin alueella yhdistyksen toiminnan tarkoitusperiaatteiden mukaisesti.